اخبار

ایران از سال ۲۰۲۰ به عمان گاز صادر می کند

ایران از سال ۲۰۲۰ به عمان گاز صادر می کند
منبع خبری : الف جهانتاریخ 2018-04-14
> <<