اخبار

ترامپ: دیدار با کیم جونگ اون خوب و همراه با احترام خواهد بود

> <<