اخبار

 ترامپ و ترزا مِی، باز هم دمشق را تهدید کردند 

> <<