اخبار

ترکیه: از پایگاه های ما برای حمله به سوریه استفاده نشد/ ازحمله خبر داشتیم

> <<