اخبار

تغییر اساسی راهبرد عربستان در بازار نفت با افزایش قیمت‌ها 

> <<