اخبار

تماس تلفنی اردوغان و پوتین درباره سوریه

تماس تلفنی اردوغان و پوتین درباره سوریه
منبع خبری : الف جهانتاریخ 2018-04-13
> <<