اخبار

حمله به پایگاه نظامی در جنوب حلب تکذیب شد 

حمله به پایگاه نظامی در جنوب حلب تکذیب شد 
منبع خبری : الف جهانتاریخ 2018-04-15
> <<