اخبار

دلار 4200 تومان، نتیجه کاهش قیمت مصنوعی و مهندسی شده دلار از 6000 تومان نیست بلکه نتیجه افزایش قیمت هر دلار از 3600 تومان است

> <<