اخبار

دمشق پیشنهاد آمریکا برای مذاکره را رد کرد

> <<