اخبار

رهبر کره شمالی هواپیمایی برای دیدار با ترامپ ندارد!

> <<