اخبار

فلرهای نفتی هنوز فعال هستند/تحریم مانع جمع آوری آنهاست

> <<