اخبار

مشکل اصلی بازار ارز/ باید از ایجاد بازار ثانویه ارزی جلوگیری شود

> <<