اخبار

نخستین همبرگر با گوشت مصنوعی؛ ۱٫۹۹ دلار

نخستین همبرگر با گوشت مصنوعی؛ ۱٫۹۹ دلار
منبع خبری : الفتاریخ 2018-04-13
> <<