اخبار

نیکی هیلی: درباره تصمیم مهمی مانند حمله نظامی نمی توان شتابزده عمل کرد/ ترامپ هنوز تصمیمی نگرفته

> <<