اخبار

وزارت دفاع روسیه: فقط از پدافند ۳۰ سال پیش ساخت شوروی استفاده کردیم

> <<