اخبار

وزیر دفاع آمریکا به اشتباه ترامپ اعتراف کرد!

> <<