اخبار

وزیر دفاع آمریکا: دیگر به سوریه حمله نمی کنیم

وزیر دفاع آمریکا: دیگر به سوریه حمله نمی کنیم
منبع خبری : الف جهانتاریخ 2018-04-14
> <<