اخبار

پایبندی ۱۶۰ درصدی اعضای اوپک به توافق کاهش تولید

> <<