اخبار

کره جنوبی: هزینه های نظامی آمریکا را نمی پذیریم

کره جنوبی: هزینه های نظامی آمریکا را نمی پذیریم
منبع خبری : الف جهانتاریخ 2018-04-14
> <<