اخبار

۱۳۰ میلیون مترمکعب گاز در میدان نفتی غرب کارون می سوزد

> <<