اخبار

اطلاعات ویدیو

اصلی ترین عامل تزلزل یک حکومت ظلم است!

اصلی ترین عامل تزلزل یک حکومت ظلم است!
سخنرانی یک دانشجوی شجاع جلوی روحانی

تلویزیون دیدگاه، رسانه ای مستقل و شهروندی در خدمت دگرگونی در ایران
www.didgah.tv

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما