اخبار

اطلاعات ویدیو

افشین اسانلو، پرواز آزادی

افشین اسانلو، پرواز آزادی
به پاس زحمات زنده یاد افشین اسانلو، جانباخته ای در مسير احيای حق كارگران برای تشكيل سنديكا
تولیدی از تلویزیون دیدگاه

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما