اخبار

اطلاعات ویدیو

انقلاب برای تغییر لازم است و هدف درست برای سلامت تغییر

انقلاب برای تغییر لازم است و هدف درست برای سلامت تغییر.
انقلاب نماد رشد جامعه است، اما مهم مسیر رشد است.
انقلاب خبر از پویایی جامعه می دهد، اما مهم سمت حرکت است.
انقلاب روش نوزایی جامعه است، محتوای آن در کف اراده ی اعضای آنست.

برای تداوم و گسترش کار تلویزیون دیدگاه همراه ما باشید
http://didgah.tv/main/donation

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما