اخبار

اطلاعات ویدیو

آن کس که نداند و نخواهد که بداند

دکتر کورش عرفانی در پاسخ به ابراز نارضایتی برخی بینندگان به نگاه علمی ایشان در ارتباط با باورهایی مانند وجود روح اعتراض داشتند، بار دیگر به پرهیز از باور آوردن بدون تحقیق و ضرورت بکارگیری روش علمی در برخورد با پدیده ها تأکید می کنند
اشاره به این برنامه است: روح پدیده ای قلابی
https://goo.gl/iKYa4S
پرسش های خود در ارتباط با مسائل اجتماعی را از طریق پیام تلفنی یا ایمیل برنامه ی فرآیند زندگی ارسال فرمایید تا در زمان مناسب دکتر کورش عرفانی به آن ها پاسخ گویند
E-mail: farayandtv@gmail.com
TEL.: 001-818-446-9552
ویدیوی کامل برنامه فرآیند زندگی ۱۳ آبان ۱۳۹۶ – ۶ نوامبر ۲۰۱۷
https://goo.gl/JRQ6Zs

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما