اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: آیا برای تغییرشرایط به حزب نیاز داریم؟

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: آیا برای تغییرشرایط به حزب نیاز داریم؟
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
حزب ایران اباد
http://iraneabad.org
July 8, 2015

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما