اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: آیا قرار است با فروپاشی رژیم، در کشور هرج و مرج مستقر شود؟

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: آیا قرار است با فروپاشی رژیم، در کشور هرج و مرج مستقر شود؟
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
www.GLWiz.com
June 3, 2015

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما