اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: آیا می توانیم به بساط ستمگری در کشور پایان دهیم؟

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: آیا می توانیم به بساط ستمگری در کشور پایان دهیم؟
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
www.GLWiz.com
حزب ایران آباد
http://iraneabad.org
August 26, 2015

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما