اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: اقدامات شهروندی برای دفاع از حقوق خود

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: اقدامات شهروندی برای دفاع از حقوق خود
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
www.GLWiz.com
حزب ایران آباد
http://iraneabad.org
September 23, 2015

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما