اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: اقلیت سازمان یافته و اکثریت سازمان نیافنه

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: اقلیت سازمان یافته
اکثریت سازمان نیافنه
و پاسخ به پرسش ها پیرامون حزب ایران آباد
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
http://iraneabad.org

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما