اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: تدارک جنبش حساب خواهی اتمی، ضرورت کسب قدرت اجتماعی

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: رویدادهای مبارزاتی جهان و ایران، تدارک جنبش حساب خواهی اتمی، ضرورت کسب قدرت اجتماعی
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما