اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: جرقه زدن جنبش های اجتماعی چگونه است؟

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: جرقه زدن جنبش های اجتماعی چگونه است؟ – چرا به احزاب و تشکل ها نمی پیوندیم ؟
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما