اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: حزب: ابزار شهروندان برای تغییر جامعه

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: حزب: ابزار شهروندان برای تغییر جامعه
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
حزب ایران اباد
http://iraneabad.org
July 29, 2015

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما