اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد – حکومت های رانتی و نفتی

برنامه به سوی ایران آباد
دکتر کورش عرفانی
موضوع: حکومت های رانتی و نفتی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما