اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: در آستانه ی روز جهانی کارگر: چالش های مبارزه ی موثر کارگری

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: در آستانه ی روز جهانی کارگر: چالش های مبارزه ی موثر کارگری
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
www.GLWiz.com

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما