اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: دگرگونی بنیادین در ایران: چگونه ؟ از چه مسیری؟

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: دگرگونی بنیادین در ایران: چگونه ؟ از چه مسیری؟
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
حزب ایران اباد
http://iraneabad.org
July 1, 2015

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما