اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: روش مناسب برای تغییر شرایط ایران

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: روش مناسب برای تغییر شرایط ایران
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
حزب ایران اباد
http://iraneabad.org
July 15, 2015

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما