اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: روش های اطلاع رسانی برای تجمعات اعتراضی

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: روش های اطلاع رسانی برای تجمعات اعتراضی – نقش و ضرورت حزب در پیشبرد جنبش
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما