اخبار

برنامه به سوی ایران آباد – روش های برخورد با نظام های دیکتاتوری

برنامه به سوی ایران آباد
روش های برخورد با نظام های دیکتاتوری
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv

اطلاعات ویدیو