اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد – سازماندهی شهروندان

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: سازماندهی شهروندان
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما