اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: شناخت ضعف های جنبش های اعتراضی در ایران

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: شناخت ضعف های جنبش های اعتراضی در ایران
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
حزب ایران اباد
http://iraneabad.org
August 5, 2015

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما