اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: مذهب در فردای ایران – نگاه حزب ایران آباد در مورد لائیسیته

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: مذهب در فردای ایران – نگاه حزب ایران آباد در مورد لائیسیته
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
حزب ایران آباد
www.iraneabad.org
www.GLWiz.com
June 17, 2015

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما