اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: نقش مردم و نیروهای طرفدار مردم در صورت بروز جنگ

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: نقش مردم و نیروهای طرفدار مردم در صورت بروز جنگ
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
www.GLWiz.com
May 13, 2015

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما