اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد – نقش یک درصدی ها در جامعه و پیوند آن با تحزب

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: نقش یک درصدی ها در جامعه و پیوند آن با تحزب
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما