اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: وظیفه ی دشوار آنها که می فهمند

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: وظیفه ی دشوار آنها که می فهمند
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
حزب ایران اباد
http://iraneabad.org
July 22, 2015

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما