اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: وظیفه ی یک درصدی ها در مبارزه – بدون حزب مبارزه چگونه خواهد بود؟

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: وظیفه ی یک درصدی ها در مبارزه – بدون حزب مبارزه چگونه خواهد بود؟ – آیا بهتر نیست مبارزه را فقط بر اساس هیجان پیش برد؟
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
حزب ایران آباد
www.IraneAbad.org

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما