اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: چرا از حزب و تحزب فراری هستیم؟

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: چرا از حزب و تحزب فراری هستیم؟
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
حزب ایران آباد
http://iraneabad.org
www.GLWiz.com
May 27, 2015

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما