اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: چرا برخی از ملت ها از دمکراسی محروم هستند؟

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: چرا برخی از ملت ها از دمکراسی محروم هستند؟
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
www.GLWiz.com

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما