اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: چگونه سرنوشت جمعی خود را به دست گیریم

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: چگونه سرنوشت جمعی خود را به دست گیریم
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv
حزب ایران اباد
http://iraneabad.org
www.GLWiz.com
August 12, 2015

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما