اخبار

اطلاعات ویدیو

برنامه به سوی ایران آباد: چگونه شورش ها را به پیش بریم

برنامه به سوی ایران آباد
موضوع: چگونه شورش ها را به پیش بریم – اقدامات اجتماعی در دوران گذار توسط دولت موقت
دکتر کورش عرفانی
تلویزیون دیدگاه
www.didgah.tv

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما