اخبار

اطلاعات ویدیو

مکتب انسان مداری

مکتب انسان مداری
گزیده ای از ”پایان انسان ستیزی و خودکامگی، آغاز انسان مداری و مردم سالاری“ که در نشریه خودرهاگر شماره صفر انتشار یافته است.
متن کامل این مقاله را با دنبال کردن لینک زیر بیابید:
https://goo.gl/AVGLWN
“خودرهاگر” نشریه رسمی حزب ایران آباد است.
در مقابله با انسان ستیزی دیرینه در ایران، و برای توقف ھمیشگی این درد تاریخی، می بایست به حفظ و پاسداشت نهادینه ی جان، کرامت، حرمت و حقوق انسانی پرداخت.
مکتب انسانمداری رایج در بسیاری از کشورھای جھان، ریشه ھای تاریخی خود را از جمله در فرھنگ باستانی ایرانیان دارد که به مرور زمان جای خود را به انسان ستیزی داده است.
این مکتب، آن مبنای فکری و مرامی ست که به ما کمک خواھد کرد تا در برابر بی حرمتی تاریخی به جان و کرامت انسان ایرانی سینه سپر کرده و آن را دستمایه ی تغییرات بنیادین در کشورمان قرار دھیم.

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما